A-lomien mökkivuokrauksen yleiset varausehdot 1.11.2019

A-lomat ry noudattaa lomamökkien ja lomahuoneistojen (myöhemmin lomakohteen) vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut A-lomat ry:lle sopimusehdoissa mainitun varausmaksun tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.
A-lomat vuokraa omia ja jäsenjärjestöjensä lomakohteita A-lomien jäsenjärjestöjen jäsenille.

1. Varaaminen ja maksu

Varaus on sitova heti, varaushetkestä alkaen, riippumatta siitä tehtiinkö varaus puhelimitse tai kirjallisena. Asiakkaan tulee noudattaa A-lomien majoitusvarausten yleisiä maksuehtoja. Varausmaksu (20% kokonaisvuokrasta, kuitenkin vähintään 100 euroa) laskutetaan heti, loppuosa laskusta maksetaan 45 vuorokautta ennen loman alkua. Mikäli varausajankohtaan on varaushetkellä 45 vuorokautta tai vähemmän on koko vuokrasumma maksettava heti.
Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

2. Peruutus

Peruutuksesta on aina ilmoitettava kirjallisesti A-lomille sähköpostitse info@memberplus.fi.
Mikäli peruutus on tehty 45 vuorokautta ennen varauksen alkamista, on asiakkaalla oikeus saada maksamansa summa takaisin, lukuun ottamatta toimisto- ja peruutuskuluja (20% kokonaisvuokrasta, kuitenkin vähintään 100 euroa). Lähempänä kuin 45 vuorokautta ennen varauksen alkamista tehdystä peruutuksesta ei palauteta maksuja lainkaan.
Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

3. A-lomien oikeus peruuttaa varaus

Mikäli on kyseessä ylivoimainen este (force majeure), A-lomat ry ilmoittaa mahdollisimman pian asiakkaalle peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada A-lomille maksamansa suoritukset takaisin.
Maksuja ei palauteta, mikäli varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia.
A-lomilla on oikeus peruuttaa asiakkaan varaus ilman erillistä ilmoitusta, mikäli asiakas ei ole noudattanut maksuehtoja.

4. Avainten luovutus

Avaimet luovutetaan A-lomien vahvistuksen yhteydessä ilmoittamasta paikasta ja ilmoitettuna aikana. Jos asiakas haluaa avaimen sovitusta ajankohdasta poikkeavasti, on siitä sovittava avaimen luovuttajan kanssa erikseen.
Lomakohde on käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 10.00. Tarkemmat ajat ilmenevät mökkikohtaisesta esitteestä joka lähetetään loppulaskun maksusuorituksen näkyessä varausjärjestelmässä. Lakanat ja pyyhkeet eivät sisälly lomaosakkeen vuokraan.

5. Vahinkojen korvaus

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vahingosta heti sekä lomakohteen huoltajalle että A-lomille. Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot A-lomille tai lomakohteen omistajalle.

6. Henkilömäärä sekä lemmikkieläimet

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon A-lomien kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman A-lomien lupaa on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikkien lomahuoneistojen sisätiloissa. Avotulen teko on tonteilla kielletty, ellei alueella ole erillistä nuotiopaikkaa.
Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimen saa tuoda vain kohteisiin, joiden kuvauksessa se on sallittu. Useamman kuin yhden lemmikkieläimen tuomiseen tarvitaan aina ennakkoon lupa A-lomilta. Joissakin lomakohteissa lemmikin tuomisesta peritään lisämaksu.

7. Siivous

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse, ellei lomahuoneiston kuvauksessa toisin mainita.
Vuokralaisen tekemään loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen, ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen, matot ja lattiat imuroidaan, lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona ja sauna sekä WC pestään. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä. Lomahuoneiston kuvauksesta löytyy lisätietoa siivouksesta.

8. Force majeure

A-lomat ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut A-lomista ja jonka seurauksia A-lomat ei kohtuudella ole voinut estää.
A-lomat ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). A-lomat ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

9. Valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan A-lomille tai kohteen huoltajalle.

Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen A-lomille. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja A-lomat eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai A-lomille, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä A-lomat ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

10. A-lomien oikeus hintojen muutoksiin 

Sopimuksen syntymisen jälkeen A-lomilla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Virheellinen hintatieto

Virheellinen hintatieto ei sido A-lomia, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

 

Varausehdot on vahvistettu 23.10.2019. Korvaa aikaisemmin ilmestyneet varausehdot. Näitä varausehtoja noudatetaan 1.11.2019 ja sen jälkeen tehtyihin varauksiin.

A-lomat ry